Čítajte náš blog a nechajte sa inšpirovať... kliknite tu >>

Nájdete nás aj v našich predajniach

0

Ochrana osobných údajov

GDPR

Informácie pre dotknuté osoby – klienti 
(Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby, čl. 13, Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 
 Informácie podľa čl. 13, ods. 1 Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.
a)LEAN EU, s.r.o., r. s. p.
Belanského 228, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 45564213

Štatutárny zástupca: Lenka Detková
b)Kontaktné údaje zodpovednej osoby (čl. 30 Nariadenia, § 44 zákona)
Lenka Detková, tel: 0908 542 366, mail: lean@najobuv.sk
c)Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely poskytovania svojich služieb klientom fyzickým osobám.
Zákonnosť spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na základe právneho základu nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov podľa uzatvorených zmlúv o dodaní tovarov alebo služieb a na základe súhlasu dotknutej osoby v prípadoch ak nie je uzatvorená zmluva, ale prijatá objednávka.
d)Oprávnené záujmy
Oprávnené záujmy ako právny základ spracúvania osobných údajov voči svojim klientom prevádzkovateľ neuplatňuje.
e)Kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ poskytuje údaje o klientoch iba zákonmi oprávnenému príjemcovi (napríklad daňový úrad) a slúžia výlučne iba na plnenie záväzkov z uzatvorených zmlúv, resp. na plnenie úloh súvisiacich s poskytnutím objednanej služby.
f)Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať žiadne osobné  údaje svojich klientov  do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie
 Informácie podľa čl. 13, ods. 2 Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z.
a)Doba uchovávania osobných údajov  obsiahnutých v uvedených zmluvách alebo prijatých objednávkach je počas trvania zmluvného vzťahu a najviac jeden rok po ukončení spolupráce, pokiaľ nie sú predmetom archivácie (napríklad súčasť účtovníctva). V takomto prípade sa osobné údaje uchovávajú po dobu archivácie.
b)Dotknuté osoby – klienti majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov.
c)Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať o čom boli poučení už pri udeľovaní súhlasu. Pritom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do doby jeho odvolania.
d)Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
e)Poskytovanie údajov je dobrovoľné, klient nemá zákonnú povinnosť poskytnúť údaje. Neposkytnutie údajov by ale neumožnilo uzatvorenie zmluvy, alebo prijatie objednávky na poskytnutie služieb.
f)Prevádzkovateľ nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov klientov automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 Informácie podľa čl. 13, ods. 3 Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.
 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov iba na účely, na ktoré boli získané a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely.
 
Vyhlásenie. 
 
Prevádzkovateľ  LEAN EU, s.r.o., r. s. p.,  vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov plne dodržiava zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, má prijaté primerané bezpečnostné opatrenia a berie ohľad na práva dotknutých fyzických osôb.
 
 
Kysucké Nové Mesto, 1.8.2021 
  
 
Informácie pre dotknuté osoby – zákazníci
(Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby, čl. 13, Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 
 Informácie podľa čl. 13, ods. 1 Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 
a)LEAN EU, s.r.o., r. s. p.,
Belanského 228, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 45564213

Štatutárny zástupca: Lenka Detková
b)
Kontaktné údaje zodpovednej osoby (čl. 30 Nariadenia, § 44 zákona)
Lenka Detková, tel: 0908 542 366, mail: lean@najobuv.sk
c)Účel spracúvania osobných údajov
LEAN EU, s.r.o., r. s. p., spracúva osobné údaje na účely vystavenia zákazníckej karty slúžiacej k evidencii získaných bodov za nákup tovaru a k zasielaniu informácií o špeciálnych ponukách a akciách pre vlastníkov zákazníckej karty
Zákonnosť spracúvania osobných údajov
LEAN EU, s.r.o., r. s. p. spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby – účastníka.
d)Oprávnené záujmy
Vo vzťahu k zákazníkom nie sú uplatňované oprávnené záujmy prevádzkovateľa.
e)Kategórie príjemcov
LEAN EU, s.r.o., r. s. p., neposkytuje osobné údaje účastníkov.
f)LEAN EU, s.r.o., r. s. p., nezamýšľa prenášať žiadne osobné  údaje dotknutých osôb  do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie.
 Informácie podľa čl. 13, ods. 2 Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z.
a)Osobné údaje sú uchovávané po dobu platnosti zákazníckej karty. 
b)Dotknuté osoby majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov.
c)Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby) bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu.
d)Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.
e)Poskytovanie údajov je požiadavkou založenou právnom základe základe súhlasu udeleného dotknutou osobou. 
f)LEAN EU, s.r.o., r. s. p., nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov dotknutých fyzických osôb automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 Informácie podľa čl. 13, ods. 3 Nariadenia 2016/679 - GDPR § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.
 LEAN EU, s.r.o., r. s. p.,  spracúva osobné údaje dotknutých fyzických osôb  iba na účely, na ktoré boli získané a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely.

 

Vyhlásenie. 
LEAN EU, s.r.o., r. s. p., vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov plne dodržiava zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, má prijaté primerané bezpečnostné opatrenia a berie ohľad na práva dotknutých fyzických osôb.

Kysucké Nové Mesto 1.8.2021