TEL: +421 917 939 343 I MAIL:  info@ikonna.sk

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov objednávkou tovaru na www.ikonna.sk. Kupujúci zároveň zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.

Predávajúci je oprávnený uchovávať osobné údaje kupujúceho po dobu 2 rokov od poslednej uskutočnenej objednávky. Na žiadosť kupujúceho predávajúci bezodkladne zabezpečí vymazanie osobných údajov z jeho databázy.

Predávajúci si vyhradzuje zmenu obchodných podmienok.

Informácie pre dotknuté osoby – klienti

(Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby, čl. 13, Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
Informácie podľa čl. 13, ods. 1 Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.


a) LEAN EU, s.r.o., Belanského 228, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 45564213,
Štatutárny zástupca: Lenka Detková

b) Kontaktné údaje zodpovednej osoby (čl. 30 Nariadenia, § 44 zákona)

Lenka Detková, tel: 0908 542 366, mail: ikonna@ikonna.sk

c) Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely poskytovania svojich služieb klientom fyzickým osobám.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na základe právneho základu nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov podľa uzatvorených zmlúv o dodaní tovarov alebo služieb a na základe súhlasu dotknutej osoby v prípadoch ak nie je uzatvorená zmluva, ale prijatá objednávka.

d) Oprávnené záujmy

Oprávnené záujmy ako právny základ spracúvania osobných údajov voči svojim klientom prevádzkovateľ neuplatňuje.

e) Kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ poskytuje údaje o klientoch iba zákonmi oprávnenému príjemcovi (napríklad daňový úrad) a slúžia výlučne iba na plnenie záväzkov z uzatvorených zmlúv, resp. na plnenie úloh súvisiacich s poskytnutím objednanej služby.

f) Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať žiadne osobné údaje svojich klientov do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie

Informácie podľa čl. 13, ods. 2 Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z.

a) Doba uchovávania osobných údajov obsiahnutých v uvedených zmluvách alebo prijatých objednávkach je počas trvania zmluvného vzťahu a najviac jeden rok po ukončení spolupráce, pokiaľ nie sú predmetom archivácie (napríklad súčasť účtovníctva). V takomto prípade sa osobné údaje uchovávajú po dobu archivácie.

b) Dotknuté osoby – klienti majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov.

c) Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať o čom boli poučení už pri udeľovaní súhlasu. Pritom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do doby jeho odvolania.

d) Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

e) Poskytovanie údajov je dobrovoľné, klient nemá zákonnú povinnosť poskytnúť údaje. Neposkytnutie údajov by ale neumožnilo uzatvorenie zmluvy, alebo prijatie objednávky na poskytnutie služieb.

f) Prevádzkovateľ nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov klientov automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


Informácie podľa čl. 13, ods. 3 Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov iba na účely, na ktoré boli získané a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely.


Vyhlásenie

Prevádzkovateľ 
LEAN EU, s.r.o., vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov plne dodržiava zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, má prijaté primerané bezpečnostné opatrenia a berie ohľad na práva dotknutých fyzických osôb.

Kysucké Nové Mesto, 1.8.2021